Members日本語

image


For email addresses, please replace "●" with "@".

Professor
Koji Okamoto (Profile) email: okamoto●n.t.u-tokyo.ac.jp
Research Professor
Shunichi Suzuki email: s_suzuki●n.t.u-tokyo.ac.jp
Lecturer
Masahiro Kondo email: kondo●vis.t.u-tokyo.ac.jp
Research Associate Professor
Nejdet Erkan email: erkan●vis.t.u-tokyo.ac.jp
PD
Wataru Sagawa email: sagawa●vis.t.u-tokyo.ac.jp
Academic Support Staff
Junko Inoue email: inoue●nuclear.jp
Hisako Komatsu email: komatsu●n.t.u-tokyo.ac.jp
Students
Haiguang Gong (D3)
Qian Zhou (D3)
Laishun Wang (D3)
Yang Wu (D3)
Takashi Yuki (D2)
Erdal Ozdemir (D2)
Hiroshi Madokoro (D2)
Shota Ueda (D1)
Kai Wang(D1)
Yao Zhang(D1)
Xingyong Zhang(D1)
Muhammad Rizaal(D1)
Taichi Sakai (M2)
Shigetaka Ueno (M2)
Takayuki Saimu (M2)
Eiji Kaku (M2)
Keigo Fujikawa (M1)
Tomoki Yamada (M1)
ADVISER
Dr. Satoshi SOMEYA AIST
Dr. Yuki ISHIWATARI Hitachi-GE